Concurs d’Instagram

1. El Concurs d’Instagram “Misteris Olesa” té per objectiu mostrar i donar a conèixer el nostre patrimoni cultural.

2. Poden participar en el concurs totes les persones que es sentin interessades en aquest esdeveniment cultural i tradicional.

3. Les imatges que es presentin al concurs han de ser inèdites i preses durant el dijous i divendres sant del 2018.

4. El període per captar imatges serà els dies 14 -15 d’ d’enguany, el dijous 14 a partir de les 17h. fins les 24h., el divendres 15 de 10 a 14 i de 16 a 24h. i penjar fotografies finalitzarà el 18 d’abril del 2022.

5. Són condicions per participar en el concurs les següents:

  • Penjar a Instagram les imatges a que es volen presentar al concurs amb les etiquetes #misterisolesa2022
  • El perfil des d’on es publiquin les fotografies ha de ser públic, i no privat.

6. No hi ha límit en el nombre d’imatges que cada persona pot presentar al concurs, sempre que totes compleixin els requisits indicats en el punt 5 de les bases.

7. Si a les imatges es veuen persones de forma clarament identificable, serà responsabilitat de la persona que presenti les fotos a concurs comptar amb l’autorització de les persones que hi surten, o dels seus tutors/ores legals en cas que siguin menors d’edat, respondrà a qualsevol reclamació i/o indemnització que pugui tenir lloc per part de tercers i exonera a Col·lectiu Misteris d’Olesa de Montserrat.

L’autor/ora és el responsable directe de la veracitat, exactitud i suficiència de les manifestacions relatives a la cessió dels drets d’imatge de tercers que apareguin en la fotografia que presenti a concurs i exonera a Col·lectiu Misteris d’Olesa de Montserrat de les conseqüències i perjudicis que puguin provocar la seva declaració inexacta, falsa o errònia.

8. La presa de les imatges no haurà d’interferir en el bon funcionament dels Misteris.

9. No es pot fer servir flaix ni elements similars.

10. El veredicte es farà públic els dies de durant la setmana de Sant Jordi.

El premi serà una sortida de activitat cultural.

11. El fet de presentar una obra al concurs suposa l’acceptació total d’aquestes bases i l’autorització expressa a Col·lectiu Misteris d’Olesa de Montserrat per fer ús, reproducció, exposició i difusió pública per qualsevol suport físic o digital de l’original premiat, així com de la resta d’obres presentades a concurs, amb finalitats publicitàries i/o informatives, sense exclusivitat ni limitació temporal. La presentació d’obres a concurs suposa també acceptar la difusió del nom i imatge dels seus autors o autores, amb l’objectiu de fer un reconeixement públic de la seva tasca.

El Col·lectiu Misteris d’Olesa també es reserva el dret d’adaptar i introduir lleugeres modificacions –tals com l’escut de l’entitat o el nom de l’autor/ora- a l’obra guanyadora per a la seva difusió publicitària i/o informativa, sense que aquestes modificacions afectin l’essència o estructura de l’obra.

La participació en el concurs implica igualment l’acceptació de totes les condicions d’Instagram. Les podeu consultar a instagram.com/legal/terms.

12. L’organització del concurs es reserva el dret de resoldre qualsevol aspecte no inclòs en aquestes bases i qualsevol altra qüestió sobrevinguda en el transcurs del certamen.